πράξη ενεχυρίασης με ασφάλεια

πράξη ενεχυρίασης με ασφάλεια συναλλαγής